Palvelut

Tarjoamme seuraavia palveluita:

Multitaidon ammattilaisten tuottama perhetyö/tehostettu perhetyö perheen kokonaisuuteen ja yksilöihin kohdistuvaa palvelusta. Perhetyöntekijämme ovat sosiaalialan ammattilaiset ja lähes kaikilla on vahva osaamista ja kokemusta sekä aikuissosiaalityöstä että lastensuojelusta.  Erityisvahvuuteemme erikielisten ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentely.  Olemme kielitaitoisia vastaamme monen asiakkaittemme tarvitsema samastumista vertaistukea.

Työskentely tapahtuu perheen kotona tai tapaamisia voidaan muassa sovitussa ympäristössä. Olemme osallisena niin aloituspalaverissa, väliarvioinnissa ja perhetyön lopettamistapaamisessa. Perheen palvelutarpeesta riippuen tapaamisia voivat olla kerran viikossa tai useita kertoja viikossa.

Perhetyön palvelu suunnitellaan asiakaan, sosiaalityöntekijän ja Multitaidon työntekijän yhteisessä tapaamisessa, jossa sovitaan tavoitteet ja tehdään suunnitelmat.

Käytännön työssä perhe saa meiltä:

 • Tukea vaikeassa elämän tilanteessa.
 • Keskusteluapua ja psykososiaalista tukea.
 • Tukea kotoutumisessa ja viranomaisasioiden selvittämisessä.
 • Keskustelua vaikeista kokemuksesta ja vertaistukea.
 • Tukea lasten kasvattamista kahden kulttuurin välissä ja lapsen etujen turvaamisessa.
 • Ohjausta verkostojen rakentamisessa.
 • Ristiriitojen ratkaisu sekä ongelmaratkaisun hakemisessa.

Työ tehdään yleensä päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Multitaidon lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjen erilaisissa haasteellisissa tilanteissa, kuten sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelu lapsiperheessä voi sisältää muun muassa hoitoon ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin tai muuhun arkielämään liittyvien tehtävien suorittamista yhdessä perheenjäsenten kanssa. Kyseessä on tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määräaikainen palvelu yhteistyössä perheen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lapsiperheiden kotipalveluun on tietyin ehdoin mahdollista saada palveluseteli, jota voi tiedustella oman kaupungin sosiaalityöntekijältä.

MULTITAITO OY:n ammattilaisten tekemä tukihenkilötoiminta on asiakkaan yksilöllisen tarpeen huomioivaa suunnitelmallista ja muutokseen pyrkivää ohjaustyötä. Jokainen asiakas saa oman ohjaajan, jonka kanssa luodaan vahva luottamuksen ilmapiiri.  Työntekijä auttaa käsittelemään elämän sisältöä ja positiivisia ratkaisumahdollisuuksia.

Tekijämme ovat sosiaalialan ammattilaisia ja lähes kaikilla on vahvaa osaamista ja kokemusta sekä aikuissosiaalityöstä että lastensuojelusta.  Erityisvahvuutemme on erikielisten ja -kulttuuritaustaisten kanssa työskentely.  Olemme kielitaitoisia ja otamme huomioon asiakkaittemme tarvitsemaa samaistumista ja vertaistukea.

Työskentely tapahtuu kodeissa tai tapaaminen voidaan järjestää sovitussa ympäristössä. Ohjelmaamme liittyy tukihenkilötoiminnan aloituspalaveri, väliarviointi sekä päätöspalaveri. asiakkaan palvelutarpeesta riippuen tapaamisia voi olla kerran tai useita kertoja viikossa.

Tukihenkilötoiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja Multitaidon työntekijän yhteisessä tapaamisessa, jossa sovitaan tavoitteet ja tehdään suunnitelmat.

Käytännön työssä asiakas saa meiltä:

 • Tukea identiteetin ja itsetunnon kehittymiseen.
 • Keskustelua ja harrastamisen organisointia
 • Tukea kotoutumisessa ja viranomaisasioiden selvittämisessä.
 • Keskustelua vaikeista kokemuksista ja vertaistukea.
 • Koulun ja työssä käynnin tukemista.
 • Ohjausta verkostojen rakentamisessa.
 • Ristiriitojen ratkaisua sekä ongelmaratkaisun pohdintaa.

Työ tehdään yleensä päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.

 

Omaishoidon tuki sisältää omaishoidon lisäksi tarveperustaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut. Omaishoidon tuki perustuu yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoidon tuki ja lomitus on mahdollista järjestää joko asiakkaan kotona tai hoivakodissamme. Asiakkaan kotiin tuotavana palveluna tarjoamme omaishoidon tukea valtakunnallisesti.

Henkilökohtainen avustajamme auttaa elämään itsenäistä elämää ja on mukana kaikissa tilanteissa niin arjessa kuin juhlassa.  Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on varmistaa turvallinen ja toimiva arki, jotta asiakkaamme voi viettää yksilöllistä ja omien arvojensa mukaista elämää. Avustaja on tukena kotona ja kodin ulkopuolella. Meille on kunnia-asia varmistaa, että asiakkaamme voi tehdä juuri niitä asioita, joita hän tekisi, jos hänellä ei olisi vammaa tai sairautta.

Avustajamme kulkee tukena arjessa:

 • työn tekemisen mahdollistamisessa
 • opiskelussa avustamista
 • vapaa-aikana avustamista erilaisissa harrasteissa
 • henkilökohtaisen hygienian varmistamisessa
 • kodinhoidollisissa toimissa

Henkilökohtainen apu on ennen kaikkea arjen laadun parantamista. Henkilökohtainen apu on parhaimmillaan elämän mittainen kumppanuus.

Palveluseteli on mahdollista saada kaupungilta, jota voi tiedustella oman kaupungin sosiaalityöntekijältä.

Ota yhteyttä
jo tänään!